Відділення„Загальноосвітньої та доколеджійної підготовки „

Кліментьєва Світлана Василівна – завідувач відділення загальноосвітньої та доколеджійної підготовки Київського коледжу комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету, спеціаліст ІІ категорії, викладач спецдисциплін.

Тел.566-ХХ-ХХ

Загальноосвітня підготовка — основна складова для здобуття повної загальної середньої освіти та є підґрунтям для професійної підготовки молодшого спеціаліста у Київському коледжі комп’ютерних технологій та економіки. Доколежійна підготовка – проведення підготовчих курсів: «Вечірні курси», «Дистанційні курси», «Літні курси».

До складу відділення входять шість циклові комісій і одна випускова. Циклові (випускові) комісії: філологічних дисциплін; фізичного виховання та захисту Вітчизни; іноземної мови; природничих дисциплін; суспільно – економічних дисциплін; математичних дисциплін; випускова комісія «Розробка програмного забезпечення».

Взаємовідвідування занять, виступи на педрадах, проведення профорієнтаційної роботи, організація «Днів відкритих»— ось неповний перелік тих заходів, які є основою навчально-методичної роботи відділення загальноосвітньої та доколеджійної підготовки. Удосконалення методика навчання, впровадження інноваційних технологій є засобами розвитку творчої особистості, патріотичного світогляду у студентів, поваги до рідного слова, любові до Батьківщини. Викладачі не тільки на уроках, а й на концертах, творчих вечорах дбають про збереження і продовження кращих традицій українського народу, виховання в студентів почуття гордості за свою землю і навчальний заклад.т Залучають студентів до їх організації та ороведення. Своєчасному опануванню і залученню до навчального процесу новітніх методик сприяє участь педагогів у роботі методоб'єднань. Викладачі відділення систематично підвищують кваліфікацію, беруть участь у науково-педагогічних конференціях, готують публікації для фахових видань. Найбільш вагомим показником роботи викладачів є глибина і якість знань, умінь і навичок, які отримують студенти як під час занять, так і в позакласній роботі. Показ творчих робіт, презентацій, виставки стінгазет, і інші заходи які проводяться в рамках тижня циклової комісії, є результатом плідної співпраці викладачів і студентів коледжу.

___________________________________________________________________________________________

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0501 „Інформатика та обчислювальна техніка”

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 050103 „ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ”

Спеціальність 5.05010301„ Розробка програмного забезпечення„

Савіна Лариса Петрівна – завідувач відділенням “Програмна інженерія”- відмінник освіти України, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Тел.566-01-88

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного забезпечення - це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Комп’ютерні технології застосовують у видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банках і на складах, у системах зв'язку і системах управління транспортом, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо.
Тепер практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця багатьох професій.
Розробка програмного забезпечення - створення програмного забезпечення; вибір прикладного програмного забезпечення; вибір налагодження та тестування засобів обчислювальної техніки, робота з базами даних; аналіз даних бухгалтерського обліку, стан звітності; розрахунок вартості; програмне забезпечення; рахунок основних економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства і її аналіз; організація виробничої діяльності; обґрунтування системного аналізу і виконання постановки задачі, вибір середовища програмування, налагодження розробленого програмного забезпечення, розробка тестових даних і проведення тестових випробувань, розробка технічної документації і супровід програмним забезпеченням. Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Основні профільні дисципліни:
Комп’ютерні мережі - вивчення мережі технологій, налаштування робочої станції;
Операційні системи - засоби діагностики та тестування ПК, операційні системи комп’ютерних мереж;
Архітектура комп’ютерів - огляд персональних комп’ютерів, систем і сучасних технічних засобів;
Технологія розробки програмного забезпечення - вивчення організації програмного забезпечення, методів тестування і тестові дані, документація програмного забезпечення;
Системи керування базами даних - робота в інтерактивному режимі системи керування базами даних та програмування в цій системі;
Комп’ютерна схемотехніка - елементи і схеми комп’ютерних систем;
Менеджмент - вивчення організації менеджменту підприємств інформаційної галузі;
Математичне програмування - математичне модулювання економічних процесів, математичні моделі і методи планування.

Після закінчення навчання молодший спеціаліст – програміст буде вміти:
Складати програмну документацію, розрахувати трудомісткість та вартість розробленого програмного забезпечення;
Аналізувати архітектуру конкретної ЕОМ;
Вибирати мову програмування для реалізації конкретної задачі;
Розробляти алгоритми розв’язання різних класів задач;
Створювати і експлуатувати локальні мережі персональних комп’ютерів;
Відлагоджувати розроблене програмне забезпечення;
Розрахувати вартість інформаційних послуг;
Вибирати конфігурацію персонального комп’ютера стосовно розв’язуваної задачі;
Працювати з базами даних.

Посади випускників:
Технік програміст;
Системний програміст;
Технік відділу програмування;
Інженер програміст.

Випускники мають можливість продовжити навчання у Національному авіаційному університеті та інших навчальних закладах України

Кваліфікація фахівця – технік-програміст Освітній рівень фахівця Неповна вища освіта Термін навчання - на базі 9 класів - 4 роки, на базі 11 класів - 3 роки

___________________________________________________________________________________________

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0501 „Інформатика та обчислювальна техніка”

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 050102 „ Комп'ютерна інженерія”

Спеціальність 5.05010201 „ Обслуговування комп'ютерних систем і мереж”

Толочко Любов Олексіївна – завідувач відділенням “Комп'ютерна інженерія”- викладач-методист.

Тел.___________

В усіх галузях науки, освіти, промислового виробництва і в домашньому побуті пройшли глибокі зміни, пов’язані з розвитком найновіших сучасних технологій. Ера інформації скорочує дистанції, стискує час і розширює доступ до різноманітних областей знань. Не прийняти можливостей, що пропонує інформаційна революція – означає повернутися спиною до майбутнього і до життєво важливих потоків інформації, які складають живлячу силу часу.

Cпеціальність 5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж" пов’язана з:
• - розробкою, виробництвом та експлуатацією технічних засобів обчислювальних систем та комп’ютерних мереж;
• - виготовленням, тестуванням, відлагодженням та впровадженням програмних продуктів.

Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за даною спеціальністю, вимагає від них вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.

Кваліфікація техніка з обчислювальної техніки дозволяє:
- обслуговувати комп’ютерні пристрої, системи, мережі обробки інформації, обробляє текстову, графічну та образну інформацію;
- забезпечувати ефективну експлуатацію засобів обчислювальної техніки, приймає і передає інформацію;
- забезпечувати організацію й виконання змінних виробничих завдань підрозділами експлуатації та технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки;
- здійснювати керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації міжремонтного обслуговування і планового ремонту устаткування та обладнання;
- виконувати ремонт та обслуговування ЕОМ, монтаж комп’ютерних систем;
- виконувати роботи під час монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та конструкцій, що пов’язані з ними.

Випускники мають можливість продовжити навчання у Національному авіаційному університеті та інших навчальних закладах України

Освітній рівень фахівця Неповна вища освіта Термін навчання - на базі 9 класів - 4 роки, на базі 11 класів - 3 роки

___________________________________________________________________________________________

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0509 „Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок”

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 050901 „ Радіотехніка”

Спеціальність 5.05090101 “Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв”

Гайворонський Віталій Олександрович – завідувач відділенням “Радіотехніка”- викладач-методист.

Тел.___________

Радіотехнічні системи і вироби електронної техніки визначають науковий потенціал та технічний рівень держави. Без участі спеціаліста з цієї спеціальності неможливо створити жодного радіотехнічного виробу.

Спеціаліст радіоапаратобудування:
- пропонує нові ідеї, принципи дії;
- створює вироби, пристосовані до довгострокової служби;
- матеріалізує конструкторську думку, організує виробництво конкретних виробів;
- здійснює зв'язок науки з виробництвом.
Студенти за цією спеціальністю отримують широку освіту в галузі загальноінженерних наук, радіотехніки, функціональної електроніки і мікросхемотехніки, мікропроцесорної техніки. Багато уваги приділяється комп'ютерному проектуванню, вивченню систем САПР. Це дає можливість випускникам даної спеціальності працювати на найсучасніших обчислювальних центрах.
В коледжі вирішується також питання розвитку творчих здібностей, підвищення інтелекту майбутніх спеціалістів. Студенти вивчають основи підприємництва та управлінської діяльності майбутніх керівників виробництва. Це значно підвищує попит на випускників за такою спеціальністю для більшості підприємств м. Києва.
Фахівець може займати наступні посади:
- технік-оператор електронного обладнання;
- радіотехнік, радіомайстер;
- радіотехнік з ремонту електронного обладнання; - електромеханік телебачення.
Кваліфікація:
Технік-конструктор

Освітній рівень фахівця Неповна вища освіта Термін навчання - на базі 9 класів - 4 роки, на базі 11 класів - 3 роки

___________________________________________________________________________________________

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0305 "Економіка та підприємництво"

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 030504 “Економіка підприємства” та 030509 “Облік та аудит”

Спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства та Машинобудування

Шевченко Анатолій Борисович – завідувач відділенням “Економіка підприємства та Машинобудування”викладач вищої категорії, викладач-методист.

Тел. 566-13-91, Е-mail: ______________

Молодший спеціаліст з економіки по закінченню коледжу – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної економічної підготовки для виконання планової, фінансової та організаційно-управлінських структурах на первинних посадах економіста, комерсанта, брокера, товарознавця, фінансиста тощо. Основними дисциплінами є менеджмент та маркетинг, економіка, страхова діяльність, господарське (комерційне) право, діловодство.

І, звичайно, вивчення комп'ютерної техніки з метою вільного використання її у фаховій діяльності. Теоретичні знання допомагають закріпити різні види навчальних та виробничих практик, які студенти проходять у коледжі, на підприємствах, в організаціях і установах.

Термін навчання на базі 9кл. – 3 роки, на базі 11кл. – 2 роки

В оточенні кожної людини знаходиться велика кількість різноманітних машин і механізмів – від простого годинника до складних агрегатів – автомобілів, космічних кораблів і технологів різних галузей, але завжди – фахівців з механіки. В Україні на сьогоднішній день такі фахівці є найдефіцитнішими, а тому вони завжди мали і мають гарантовану роботу – від авто майстерень до потужних підприємств усіх галузей.

Студенти коледжу вивчають не тільки традиційні предмети – механіку, матеріалознавство, сучасні верстати і автоматичні лінії з програмним керуванням, а й інформаційні технології, обчислювальну техніку, проходять комп'ютерну практику, бо саме на комп'ютерних технологіях базується все сучасне машинобудування. Пройшовши практику і склавши екзамен, випускники разом з дипломом про вищу освіту отримують також робітничу професію з присвоєнням відповідного (2 або 3) розряду, у т.ч. оператора верстатів з числовим програмним керуванням.

Термін навчання на базі 9кл. – 4 роки, на базі 11кл. – 3 роки