Предметні гуртки


alt : Предметні гуртки

alt : Предметні гуртки циклових комісійВипускова комісія спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Гурток «Охорона праці – запорука життя»

Метою гуртка є розширення і поглиблення одержаних під час навчальних занять знань з охорони праці; розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей; формування практичних умінь і навичок.

Основними завданнями гуртка є створення умов для творчого розвитку та самовираження здобувачів освіти; наукової самостійності, створення системи роботи з обдарованими здобувачами освіти; підготовка і участь в наукових конференціях, семінарах, конкурсах та інших заходах.

Члени гуртка «Охорона праці – запорука життя» беруть участь в обговоренні питань діяльності гуртка, також беруть участь у олімпіадах, міських конкурсах творчих робіт здобувачів освіти ЗФПО м. Києва, семінарах; у підготовці та відзначенні Всесвітнього Дня охорони праці; обговорюють своє бачення безпеки праці у майбутній професії, відвідують екскурсії та тематичні виставки, тощо.

Під час роботи гуртка опрацьовуються матеріали, які в подальшому використовуються для написання курсових та дипломних робіт з урахуванням специфіки обраної спеціальності.


Гурток «Комп’ютерні технології в машинобудуванні»

Гурток спрямований на поглиблення та розширення знань та практичних навичок з 3D моделювання та його застосування при розробці керуючих програм для програмно керованого обладнання.

Основними завданнями гуртка є розробка 3D моделей для курсового та дипломного проектування.

Діяльність гуртка спрямована на досягненні здобувачами освіти такої компетентності: здатність використовувати інформаційні технології при автоматизованій підготовці та розробці технологічних процесів обробки деталі та комплектів технологічної документації.


Гурток «Металорізальні верстати»

Займаючись в предметному гуртку «Металорізальні верстати», здобувачі освіти практично оволодівають прийомами роботи на верстатах та методикою технічного обслуговування. В них формуються технічні знання, вміння, практичні навички; виховуються почуття відповідальності, розвиваються творчі здібності і мислення. Навчально-виховний процес у гуртку здійснюється з урахуванням формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного засвоювання наукових знань, професійної майстерності, адаптації до галузі сучасного машинобудування.


Гурток «Комп’ютерна графіка»

Гурток спрямований на поглиблення та розширення знань та практичних навичок з 2D та 3D моделювання в графічній системі AutoCAD для спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також в автоматизованих проектних програмах проектування друкованих плат EasyEDA-3D та Sprint-LayOut для спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка».

Основними завданнями гуртка є розробка та оформлення креслень 2D в моделюванні та 3D моделей деталей, друкованих плат та складальних креслень для курсового та дипломного проектування.

Діяльність гуртка спрямована на досягненні здобувачами освіти такої компетентності: здатність використовувати інформаційні технології при автоматизованій підготовці та розробці технологічних процесів обробки деталі та комплектів технологічної документації.Випускова комісія спеціальностей 051 Економіка та 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Гурток «Підприємець-початківець»

Гурток спрямований на розширення і поглиблення знань здобувачів освіти з фінансів, фінансового і податкового обліку, інформаційних технологій у фінансах; на підви¬щення якості підготовки фахівців і тісно пов’язана з освітнім процесом в коледжі.

Метою гуртка є підвищення рівня фінансової грамотності і обізнаності здобувачів освіти.

Основними завданнями гуртка є:
- залучення до роботи в гуртку здобувачів, які виявляють інтерес до фінансової грамотності, ведення бізнесу;
- організація наукової роботи здобувачів за напрямками діяльності випускової комісії, підготовка та написання тез, статей на фінансово-облікову тематику, підготовка до виступів на наукових конференціях;
- опанування нових принципів та методів наукових досліджень;
- поглиблене вивчення здобувачами тематичного матеріалу з фахових дисциплін.


Гурток «Управління персоналом та економіка праці»

Метою роботи гуртка є підвищення знань та вмінь здобувачів освіти з дисципліни «Управління персоналом та економіка праці» та набуття практичних навичок при комунікації з персоналом. Як результат роботи – підвищення успішності з предметів та дисциплін гуртківців, поповнення навчально-матеріальної бази кабінету. Відвідуючи заняття гуртка, здобувачі освіти вивчають сучасні тенденції Управління персоналом, поглиблюють знання в сфері кадрового діловодства.


Гурток «Школа успішного бізнесу»

Гурток спрямований на розширення і поглиблення знань здобувачів освіти з економічних дисциплін, а саме Економічної теорії, Основ функціонування економіки на мікро-, макро та мезорівнях, Регіональної економіки, Організації праці, Статистики, Фінансового та Господарського права.

Метою гуртка є поглиблене вивчення основних сучасних економічних тенденцій та сприяння творчому й інтелектуальному розвитку особистості у процесі науково-дослідницької роботи.

Заняття гуртка проходять у інтерактивній формі, з використанням тренінгових технологій (міні-лекції, ситуаційні завдання, презентації, конкурси, тематичні заходи тощо).

Особлива увага приділяється отриманню практичних навичок щодо вирішення актуальних завдань з економічних дисциплін.

Основними завданнями гуртка є:
- сформувати уявлення про науку як особливий вид діяльності людини;
- розвивати інтерес до пізнання світу, сутності економічних процесів;
- сформувати стійкий інтерес до пошукової і дослідницької діяльності в економічній галузі;
- сформувати навички роботи з науковою економічною інформацією та основними засобами її аналізу і систематизації;
- розвивати вміння оперувати науковими знаннями, законами, теоріями, фактичним матеріалом і методикою досліджень у галузі економіки;
- сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати отримані знання на практиці;
- розвивати системне логічне і критичне мислення;
- сприяти задоволенню потреб у творчій самореалізації та саморозвитку особистості.


Гурток «Економіки, організації та планування діяльності підприємств»

Діяльність гуртка націлено на підвищення знань та вмінь здобувачів освіти з дисциплін «Економіка, організація та планування виробництва», «Економіка підприємства» як-от: на вивчення теорії та практики діяльності підприємства, управління ним у конкурентному середовищі; формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу; забезпечення розширеного відтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку суб’єкта підприємництва.Випускова комісія спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Гурток «Проектування програмного забезпечення»

Гурток спрямований на підготовку здобувачів освіти до поглибленого вивчення проектування та програмування ПЗ. Метою гуртка є дослідження особливостей використання сучасних обчислювальних систем. Основними завданнями гуртка є вивчення напрямків розвитку методів та програмних засобів колективної розробки програмного забезпечення. Діяльність гуртка спрямована на досягнення здобувачами освіти таких компетентностей: мати сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, методи проектування програмного забезпечення; знати основні прийоми і колективної розробки програмних продуктів та створення супроводжувальної документації на програмний засіб.


Гурток «Інженерія програмного забезпечення»

Гурток спрямований на підготовку здобувачів освіти до поглибленого вивчення технологій розробки програм мовами високого рівня та реалізації складних алгоритмів. Метою гуртка є дослідження особливостей використання сучасних обчислювальних систем. Основними завданнями гуртка є -вивчення напрямків розвитку методів та програмних засобів колективної розробки програмного забезпечення. Діяльність гуртка спрямована на досягнення здобувачами освіти таких компетентностей: мати сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, методи проектування програмного забезпечення; знати основні прийоми і колективної розробки програмних продуктів та створення супроводжувальної документації на програмний засіб.


Гурток «Проектування програмного забезпечення засобами об’єктно-орієнтованого програмування»

Гурток спрямований на підготовку здобувачів освіти до поглибленого вивчення проектування та програмування ПЗ засобами ООП. Метою гуртка є дослідження особливостей використання сучасних обчислювальних систем. Основними завданнями гуртка є: -вивчення напрямків розвитку методів та програмних засобів колективної розробки програмного забезпечення. Діяльність гуртка спрямована на досягнення здобувачами освіти таких компетентностей: мати сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, методи проектування програмного забезпечення засобами ООП; знати основні прийоми і колективної розробки програмних продуктів та створення супроводжувальної документації на програмний засіб.


Гурток «Розробка Web-сайтів»

Гурток спрямований на підготовку здобувачів освіти до поглибленого вивчення проектування та створення web сайтів. Метою гуртка є дослідження особливостей використання сучасних можливостей створення веб додатків та систем. Основними завданнями гуртка є вивчення напрямків розвитку методів та програмних засобів колективної розробки систем. Діяльність гуртка спрямована на досягнення здобувачами освіти таких компетентностей: мати сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, методи проектування інтернет систем; знати основні прийоми і колективної розробки програмних продуктів та створення супроводжувальної документації на програмний засіб.Випускова комісія спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка

Гурток «Авіамоделювання»

Метою гурткової роботи є: популяризація технічних спеціальностей коледжу; здобуття та удосконалення конструкторських навичок; придбання гуртківцями навичок роботи в команді; корисне використання власного часу (самовдосконалення); позитивні емоції.