Положення коледжу

 • ПОЛОЖЕННЯ про Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу
 • ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання
 • ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду
 • ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду
 • ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду
 • ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію
 • ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників
 • ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам фахової передвищої, вищої освіти
 • ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту
 • ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку КФКТЕ НАУ
 • ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти
 • Додаток до Положення про індивідуальний навчальний план
 • ПОЛОЖЕННЯ про електронні освітні ресурси
 • ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти
 • ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність
 • ПОЛОЖЕННЯ про оскарження результатів контролю знань
 • ПОЛОЖЕННЯ про студентську раду
 • ПОЛОЖЕННЯ про врегулювання конфліктів
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення опитувань учасників освітнього процесу
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування переривання навчання, поновлення і переведення осіб, а також надання їм академічної відпустки
 • ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність
 • ПОЛОЖЕННЯ про керівника академічної групи
 • ПОЛОЖЕННЯ про вільний вибір навчальних дисциплін
 • ПОЛОЖЕННЯ про гурткову роботу
 • ПОЛОЖЕННЯ про журнал обліку роботи академічної групи
 • ПОЛОЖЕННЯ про комісію з профілактики правопорушень
 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання
 • ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педпрацівників
 • ПОЛОЖЕННЯ про планування і облік робочого часу
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок нарахування стипендій
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти
 • ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
 • ПОЛОЖЕННЯ про стейкхолдерів
 • ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію
 • ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення і затвердження освітньо-професійних програм
 • ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та захист кваліфікаційної роботи здобувача фахової передвищої освіти
 • ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти
 • ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти
 • ПОЛОЖЕННЯ про електронний репозиторій курсових та кваліфікаційних робіт (проєктів)
 • ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію
 • ПОЛОЖЕННЯ про здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою навчання
 • ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти
 • ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову оцінку професійної діяльності викладача
 • Переглянути положення коледжу на Google Диску